Hjemmeside.gl's Handelsbetingelser

Hjemmeside.gl’s  handelsbetingelser 18. maj 2019

 1. Anvendelse
  Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Hjemmeside.gl og kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. Hjemmeside.gl  leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og i få tilfælde private forbrugere.
 2. Information og markedsføring
  Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.
 3. Produkter
  Betingelserne omfatter hjemmeside og webhotel evt. med tilhørende e-mail-løsning (herefter samlet betegnet som webhotel), hostede løsninger (fx Hosted Exchange e-mail-løsning), medierådgivning og andre ydelser samt produkter i forbindelse med hjemmesider, online markedsføring, e-mail-løsning med mere.
 4. Aftalens indgåelse
  Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via e-mailkorrespondance, handelsbetingelserne ses accepteret ved betaling af faktura.

Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for udarbejdelse af hjemmesiden senest 14 dage fra aftalens indgåelse.

Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse. Hjemmeside.gl  forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. Hjemmeside.gl  er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

 1. Opsigelse
  Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 24 måneders forlængelse, dog undtaget er 12 måneders-aftaler, som forlænges med 12 måneder. Er der eksempelvis indgået en aftale for 36 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder. Forlængelsen sker, hvis Hjemmeside.gl ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail til kontakt@Hjemmeside.gl .dk eller anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger opdateringsmodul (CMS) ikke med til en evt. ny udbyder af webhotel, da dette er beskyttet af ophavsrettigheder. Hjemmesidens grafiske layout, tekster og billeder er kundens ejendom og kan overflyttes til anden udbyder. Dette skal kunden dog selv sørge for. Hjemmeside.gl  kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmesiden.

Ønsker Hjemmeside.gl  at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan Hjemmeside.gl  opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Hjemmeside.gl’s side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes egne domæne(r) til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Hjemmeside.gl  senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.

Egentligt redesign af hjemmesiden sker kun mod særskilt betaling eller efter aftale. Dog tilbydes redesign af hjemmesiden altid uden beregning efter hver 24 måneders periode. Der henvises i øvrigt til punkt 10.

 1. Databehandleraftaler
  Forretningsbetingelserne indeholder også databehandleraftalerne som kan findes på www.Hjemmeside.gl
 2. Domænenavn
  Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Hjemmeside.gl efter aftale bistå kunden med leje  af et egnet domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). Hvorved domænet vil blive ejet af Hjemmeside.gl og blive lejet ud til kunden på ubestemt dato til den gældende prisliste og vilkår. Efter endt brug kan Hjemmeside.gl vælge at lade domænet bortfalde eller leje det videre til anden part.

Det tilstræbes, at Hjemmeside.gl  søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, kunden har indbetalt det aftalte lejegebyr.

Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Hjemmeside.gl  kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

Domænenavnet registreres til Hjemmeside.gl s navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side, tilbagebetaler Hjemmeside.gl  ikke registreringsgebyret. Hjemmeside.gl  garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

 1. Aktivering af webhotel
  Den af Hjemmeside.gl udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker ved kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn, kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside.
 2. Materialer til brug i forbindelse med design og lignende
  Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra Hjemmeside.gl , bortskaffes eller slettes efter tre måneder.

Hjemmeside.gl  kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Hjemmeside.gl s varetægt. Hjemmeside.gl  anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til Hjemmeside.gl .

Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lade en backup af materialet udarbejde, inden det overgives til Hjemmeside.gl , således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

 1. Særligt store datamængder mv.
  Et webhotel omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på Hjemmeside.gl s server. Webhotel og andre produkter hos Hjemmeside.gl har den fordel, at der ikke betales for trafik til kundens hjemmeside(r). Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (fx mp3). Hjemmeside.gl  kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hvert enkelt webhotel hostet på Hjemmeside.gl s servere. Yderligere plads på Hjemmeside.gl s servere kan erhverves til dagspris ved henvendelse til Hjemmeside.gl .

Kun ved en meget stor ekstra trafik vil Hjemmeside.gl  kontakte kunden. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik, men Hjemmeside.gl  forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor trafikmængde.

 1. Aftalens omfang
  gl forestår hostingen af kundens hjemmeside. I aftaleperioden foretager Hjemmeside.gl  vederlagsfrit grafiske rettelser på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Materiale til indsættelse på diverse menuer og undermenuer skal leveres digitalt. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. Hjemmeside.gl  yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet.

Hjemmeside.gl  henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services på Hjemmeside.gl .dk. Hjemmeside.gl  tilbyder ikke FTP-adgang.

Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt forud enten på www.Hjemmeside.gl .dk eller pr. e-mail.

 1. 11.1.  Særligt vedrørende mail og lignende hostede services
  Til kunder, der benytter sig af Hosted Exchange og lignende hostede services fra Hjemmeside.gl , ydes der udelukkende support på nyeste version af Outlook fra Microsoft.
  Før al opsætning og lignende anbefaler Hjemmeside.gl , at kunden altid foretager behørig backup af alle relevante data, herunder men ikke udelukkende mails, kalender, kontaktpersoner, opgaver med mere.

Hjemmeside.gl  yder support i tilfælde af forbindelsesproblemer i Outlook (generel opsætning); fejlfinding af indgående og udgående mails via IMAP og POP. Til kunder der tilkøber produkter til at forbinde via MAPI/Activesync endvidere; problemer med kalenderdeling (Outlook(OWA), kontaktpersoner (Global/Privat), opsætning af signatur (Outlook(OWA), opsætning af autosvar (Outlook/OWA).

I forbindelse med opsætning af nye konti, yder Hjemmeside.gl  ikke support på installation af Outlook på kundens computer. Såfremt kunden har installeret Outlook på sin computer (enten Dansk eller Engelsk), yder Hjemmeside.gl  support i forbindelse med opsætning. Hjemmeside.gl  yder i den forbindelse dog ikke support på import af kundens tidligere sendte, modtagende og gemte mails, kontakter, kalender, opgaver med mere.

I tilfælde af en ændret prisstruktur på Office 365 eller andre licensprodukter fra tredjepart erhvervet gennem Hjemmeside.gl , vil reguleringen blive foretaget over for kunden i henhold til den varslede frist fra Microsoft.

Hjemmeside.gl  yder support/konfiguration i forhold til licensering af programmer i Office 365. Der ydes ligeledes support i opsætning af mailsystem i Outlook der er erhvervet igennem Hjemmeside.gl . Det er kundens ansvar altid at holde installerede programmer opdaterede.

Der ydes ikke slutbruger-support i brugen af programmer, som f.eks. Office-pakken eller OneDrive.
Hjemmeside.gl  installerer ikke programmer, eller hjælper med konfiguration/fejlfinding af computere/enheder, der er nødvendig for at få programmer/ydelser til at fungere korrekt. Her henvises til kundens egen IT-mand.

 1. 11.2.  Særligt vedrørende Hjemmeside.gl mail
  Der stilles 2.000 megabyte til rådighed til hver mailkonto. Maksimal størrelse på mail, som kan sendes eller modtages, er 30 megabyte. Maksimalt antal mails, som kan sendes fra en konto, er 500 stk. om dagen.
 2. 11.3.  Særligt vedrørende Hjemmeside.gl’s Webshop
  Hjemmeside.gl  opretter de 10 første produkter (inklusiv URL). Hjemmeside.gl  overfører op til 30 indekserede URL’er fra Google i forbindelse med skifte fra anden udbyder til Hjemmeside.gl .

Hjemmeside.gl  henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services fra Hjemmeside.gl , samt Hjemmeside.gl s kundeservice.

Hjemmeside.gl  tilretter ikke grafiske elementer på Hjemmeside.gl’s webshop system som en del af tilhørende support. Kan rettelser ikke udføres ved at benytte Hjemmeside.gl’s CMS og dennes teksteditor, anses rettelsen for at være af en grafisk karakter, hvilket ikke er omfattet af aftalen.

Hjemmeside.gl  supporterer telefonisk og email på Hjemmeside.gl’s CMS og hvordan kunden kan indsætte sine tekster og billeder i denne, men udfører ikke opgaven.

Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold, hvilket kunden må acceptere. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt forud enten på www.Hjemmeside.gl .dk eller pr. e-mail.

 1. Misligholdelse
  Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når Hjemmeside.gl har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske.

Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder Hjemmeside.gl  for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på nogen af Hjemmeside.gl s servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Hjemmeside.gl forbeholder sig ret til uden varsel at slette

materiale af nævnte karakter. Hjemmeside.gl  er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Hjemmeside.gl , og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem Hjemmeside.gl  og den involverede modpart. Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af Hjemmeside.gl s hotel og serverløsninger. Hjemmeside.gl  vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Det skal bemærkes, at forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail). Hjemmeside.gl  forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet, såfremt dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af services pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnement. Aktivering af hjemmesiden igen sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Hjemmeside.gl  efter Dansk/Grønlandsk rets almindelige regler.

 1. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold
  Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mailadresse, af anden grund ændres, skal kunden straks give Hjemmeside.gl skriftlig besked herom.

Kunden forpligter sig til at informere Hjemmeside.gl  skriftligt pr. mail (kontakt@hjemmeside.gl .dk) eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på kundens hjemmeside. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger Hjemmeside.gl  sig alt ansvar i denne forbindelse.

 1. Ansvarsfraskrivelse
  gl tilstræber, at der hele tiden er adgang til Hjemmeside.gl s systemer og servere. Hjemmeside.gl  fraskriver sig ansvar for tab eller skade i Hjemmeside.gl s elektroniske udstyr. Hjemmeside.gl  fraskriver sig på samme måde, ansvaret tab eller skade, der kan tilskrives Hjemmeside.gl s leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold. Hjemmeside.gl  forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber Hjemmeside.gl  at varsle forud for driftstop via www.Hjemmeside.gl .dk eller pr. mail.

Hjemmeside.gl  kan redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Hjemmeside.gl  sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle mailkonti samt i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Hjemmeside.gl  yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

 1. 1.  Forsinkelse
  Hjemmeside.gl fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.
 2. 2.  Produktansvar
  Hjemmeside.gl fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor Hjemmeside.gl .

Hjemmeside.gl  er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup.

 1. 3.  Fejl ved indtastning
  Hjemmeside.gl fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Hjemmeside.gl  på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med leje af domæner.
 2. 4.  Materialer
  Hjemmeside.gl kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Hjemmeside.gl s varetægt.
 3. 14.5.  Force Majeure
  Hjemmeside.gl  fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for Hjemmeside.gl s kontrol, og som Hjemmeside.gl  ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.
 4. 14.6.  Webshop
  Hjemmeside.gl  er ikke forpligtet til at genskabe en backup af webshoppen ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, koster det 4.995 kr. at få genskabt data.
 5. 14.7.  Virus eller hackerangreb
  Hjemmeside.gl  fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb, der måtte påvirke kundens mail eller hjemmeside.
 1. Til rettelser/ændringer og varsling heraf
  gl kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mailadresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet/oprettelse af aftalen. Hjemmeside.gl  kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Hjemmeside.gl  kan løbende foretage til rettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester. Hjemmeside.gl  kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.

Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

 1. Ophavsret
  gl har ophavsret til webhotellet og alle de moduler og CMS funktioner, der er tilknyttet. Anvendelse heraf uden Hjemmeside.gl s samtykke er forbudt

Hjemmeside.gl  har videre ophavsret til disse standardvilkår, der således ikke må eftergøres eller anvendes helt eller delvist uden samtykke fra Hjemmeside.gl .

 1. Særlig programmering
  gl kan efter særskilt aftale udføre særlige programmeringsopgaver for kunden. I forbindelse med særlig programmering for kunden, fremgår muligheder og betingelser for brug af kravspecifikation, som altid udarbejdes forud for særlig programmering. Hjemmeside.gl  stiller alene ydelserne til rådighed for kunden på dennes webhotel eller lignende service, som udbydes af Hjemmeside.gl .
 2. Medierådgivning
  For medierådgivning gælder følgende særlige betingelser.
  1. 1.  Omfang af rådgivning
   Serviceringen af produktet påbegyndes ved indbetaling af faktura, der fremsendes senest otte dage fra indgåelse af aftale. Alle aftaler omfatter udelukkende medierådgivning vedrørende markedsføringsbudgetter op til 200.000 kr., medmindre andet er skriftligt aftalt.
  2. 2.  Ansvar
   Hjemmeside.gl er ikke ansvarlig for tredjepartsleverandørers ydelser til kunden, herunder fra annonceleverandører, og yder udelukkende rådgivning. Kunden er selv ansvarlig for aftaler med tredjepartsleverandører, uanset om kunden selv indgår aftalerne eller om Hjemmeside.gl  indgår dem på kundens vegne.
 3. Fakturering
  gl forbeholder sig ret til at foretage fakturering, når levering er sket. Medierådgivning og andre produkter/services kan faktureres særskilt og for perioder, der afviger fra eventuelt webhotel.
  En hjemmeside præsenteres som test side, og der ydes herefter 20 arbejdsdage til eventuelle rettelser af opsætning eller grafisk design uden beregning. Levering anses for sket ved godkendt grafisk layout, samt indsættelse af fremsendt materiale eller kundens anmodning om redelegering, dog senest ved udløbet af de førnævnte 20 arbejdsdage. Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter underskrivelse af aftalen.
  Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til at fakturere op til 50 procent af den samlede ordre, med henblik på at modtage betaling før produktion igangsættes, såfremt kunden har anmærkninger hos kreditvurderingsbureauer såsom RKI-registret eller andre.
 4. Priser & Betalingsbetingelser

Alle priser, herunder på kontrakter, på hjemmeside med mere er ekskl. moms. Webhotel betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen. Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før udløb af webhotel, da serverplads skal reserveres. Perioden fremgår af fremsendte faktura. For at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer, reguleres prisen ved genfakturering for webhotel og andre abonnementstyper med en stigning på kr. 240 årligt uden varsel, svarende til kr. 20 månedligt.

Hjemmeside.gl  forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden.

De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Hjemmeside.gl .

Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 kr EAN fakturering pålægges et  yderligere ekspeditionsgebyr på 50 kr. Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 310 kr. samt i øvrigt et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af Hjemmeside.gl  efter ti dage fra påkravsdato, vil Hjemmeside.gl  forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Hjemmeside.gl  sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, mail og administrationsmodul, indtil Hjemmeside.gl’s tilgodehavende er betalt fuldt og helt.

 1. Værneting
  Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Viborg, eller kredsretten i Nuuk.